Комисија за праћење рада МУП-а, људска права и грађанске слободе :

а) прати и анализира стање опће сигурности и активности које МУП подузима у складу са обвезама и овластима, предлаже Скупштини мјере за побољшање и отклањање уочених недостатака;

б) предлаже одабирање предсједавајућег и чланове Јавно-жалбеног бироа;

ц) разматра од Јавно-жалбеног бироа извјештаје и исте просљеђује Скупштини, разматра захтјеве Бироа и подузима потребне мјере и сарадњу са МУП-ом ради уклањања препрека за несметано функционисање Бироа;

д) разматра сва питања из области опће управе;

е) осигурава уграђивање начела еуропске повеље о локалној самоуправи и законе које доноси Скупштина и разматра друга питања из области локалне самоуправе из овласти Скупштине;

ф) прати и омогућава реформу законодавства из дјелокруга локалне власти и њихово усаглашавање с Еуропском конвенцијом о људским правима и темељним слободама;

г) разматра представке и жалбе грађана и грађанских удружења, институција и организација а које се односе на повреде људских права и грађанских слобода од стране институција и организација у надлежности Кантона и о томе извјештава Скупштину и подносиоца, осим у случајевима о којима траје судски поступак;

х) ради на случајевима представки и жалби које се односе на права и дужности које обавља кантон и његова тијела, о томе извјештава подносиоца и Скупштину са приједлогом рјешења за поднесене случајеве;

и) разматра приједлоге  грађана, грађанских удружења, институција и организација о мјерама за унапређење, заштиту и промоцију људских права и грађанских слобода и о томе подноси извјештај подносиоцу и Скупштини са приједлогом акција које треба подузети;

ј) даје Скупштини приједлоге акција за отклањање утврђених узрока кршења права и слобода;  

к) разматра нацрте и приједлоге закона и других аката Скупштине из аспекта поштивања темељних људских права и грађанских слобода и о томе даје мишљење надлежним радним тијелима Скупштине а по потреби и Скупштини;

л) сурађује и даје мишљење и приједлоге другим радним тијелима Скупштине из аспекта заштите права и слобода о питањима из надлежности тих тијела;

обавља и друге послове у складу са Пословником

Чланови Комисије за праћење рада МУП-а, људска права и грађанске слободе су: 

Предсједавајући  - Едис Джино
Замјеник предсједавајућег - Славко Билић

- Елведин Грцић
- Ђуро Пркачин


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине