Na osnovu članka 39. Ustava Hercegovačko-neretvanske županije („ Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj 2/98) i članka 20. Privremenog poslovnika Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije (Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj 1/98), Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj sjednici održanoj dana 15. veljače 2005.godine donijela je

 

O D L U K U O STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE HERCEGOVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Stručna služba Skupštine Hercegovačko-neretvanse županije ( u daljnjem tekstu: Stručna služba) i uređuje njezin djelokrug, unutarnji ustroj, te ovlaštenja i odgpovornosti rukovoditelja.

 

Članak 2.

Stručna služba obavlja stručne, administrativno-tehničke poslove u vezi sa radom Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije ( u daljnjem tekstu: Skupština), poslove koji se odnose na:prijem i otpremanje pošte i drugih materijala; prepis materijala; snimanje i stenografiranje sjednica: umnožavanje materijala, usluge prijevoza; prikupljanje, razmjena, sređivanje, obrada i čuvanje dokumentacijskih materijala; osiguranje stručne litetrature, dokumentacijskih i drugih materijala i podataka; uređenje i izdavanje bilješki sa sjednica; lektoriranje materijala,knjižničke poslove, informiranje o dokumentacijskim materijalima kojima raspolaže; obrada statističkih materijala u radu i provedbi drugih administrativno-tehničkih poslova i zadataka za potrebe Skupštine i radnih tijela, zastupnika i klupova zastupnika; računovodstveno-materijalne poslove; uređenje radnih odnosa; pripremanje programa rada Skupštine; pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Skupštine i radnih tijela, pripremanje, izrada i lektoriranje tekstova nacrta i prijedloga akata,izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacijskih i dokumentacijskih materijala na zahtjevili za potrebe Skupštine,radnih tijela ili zastupnika,praćenje i provedba zadataka i poslova koji za Skupštinu proizlaze iz zaključka Skupštine i radnih tijela; poslove informiranja javnosti o radu Skupštine i radnih tijela, suradnju sa tijelima vlasti općine,županija, entiteta i Bosne i Hercegovine, kao i druge stručno-tehničke, administrativne i druge opće poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela i poslanika.

Financiranje Stručne službe vršit će se iz Proračuna Hercegovačko- neretvanske županije.
Akte vezane za naterijalno-financijsko poslovanje u Skupštini u pravilu supotpisivati će tajnik i predsjedavajući Skupštine.

Tajnik Skupštine uz suglasnost predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine ovo pitanje može i drugačije urediti posebnom odlukom.

Članak 3.

Stručna služba je dužna stručno, odgovorno, djelotvorno,pravodobno i racionalno vršiti poslove iz svog djelokruga.
U obavljanju poslova i zadataka iz svog djelokruga Stručna služba je dužna postupati shodno ustavima, zakonima, Poslovniku, smjernicama i zaključcima Skupštine i njezinih radnih tijela.

Članak 4.

Stručna služba se organizira shodno potrebama i zadaćama koje proizilaze iz ove Odluke i Poslovnika o radu Skupštine.

Članak 5.

Stručnom službom upravlja tajnik Skupštine. Tajnik organizira i usklađuje  rad Stručne službe i odgovoran je Skupštini.

Članak 6.

Tajnik ima, u odnosu na Stručnu službu, prava, dužnosti i odgovornosti rukovoditelja organa županijske uprave.

Članak 7.

Pravilnikom o unutarnjem uređenju i načinu rada Stručne službe utvrđuju se poslovi koje obavljaju organizacijske jedninice i radne jedinice u okviru organizacijskih jedinica, programiranje i planiranje rada, ovlaštenja i odgovornosti odnosno prava i obveze funkcionera i radnika u obavljanju poslova i sistematizacija radnih mjesta s brojem izvršitelja.

Članak 8.

Pravilnik o unutarnjem uređenju i načinu rada Stručne službe donosi tajnik Skupštine uz suglasnost predsjedavajućeg Skupštine,nakon konzultacija sa zamjenicima.
Pravilnik iz stava 1. Ovog članka donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko- neretvanske županije(Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj 3/98).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „ Službenim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
S K U P Š T I N A
Broj: 02-01-XIII-029/05
Mostar, 15. Veljače 2005. godine


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica