Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomsku politiku:

a)      razmatra strategiju i politiku ekonomskog razvoja Županije i o tome daje mišljenje i podnosi prijedloge Skupštini;

b)      davanje Skupštini prijedloga vezanih za pitanje proračuna Skupštine;

c)      prati realizaciju odobrenog Proračuna Županije,

d)     podnosi Skupštini prijedloge mjera ekonomske politike i prijedloge programa razvoja u pojedinim oblastima;

e)      prati realizaciju programa strateškog plana razvoja Županije, vrši procjenu realizacije i predlaže mjere za reviziju strategije razvoja;

f)       ostvaruje suradnju sa općinama Županije, drugim županijama i regijama radi unapređenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja i realizacije programa od zajedničkog interesa;

g)      surađuje sa Vladom na kreiranju i implementaciji mjera financijske politike podržavajuće za programe ekonomskog razvoja.

h)      priprema prijedloge sredstava za rad Skupštine, priprema prijedloge akata o pitanjima financijskih naknada zastupnicima, članovima radnih tijela Skuštine i naknade za rad izvan skupštinskih članova za njihov rad u Skupštini i naknadu za rad drugih tijela čiju naknadu utvrđuje Skupština.

i)        obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom.

Članovi Povjerenstva za proračun, financije i ekonomsku politiku:

Predsjedavajući - Andrea Pehar
Zamjenik predsjedavajućeg - Aner Žuljević 

 - Stana Burić
 - Alisa Hajdarović


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Radna tijela Skupštine