Dana 01.10.2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Nakon zastupničkih pitanja, razmatran je Nacrt Strategije razvitka Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za razdoblje 2021. – 2027. godina.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj županije/kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Županije/Kantona.

Strategijom razvitka županije/kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja županije/kantona, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, proračuna i programa javnih investicija kantona i dr.

Strategija razvoja županije/kantona sadrži prioritete prostornog razvoja županije/kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvoja županije/kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Nakon rasprave usvojen je Zaključak koji se prihvata Nacrt Strategija razvitka Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za period 2021. – 2027. godina, kao dobra osnova za izradu Prijedloga Strategije.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Strategije iznijeti na sjednici Skupštine, dostavit će se Vladi HNŽ/K na razmatranje, a zastupnicima se ostavlja rok od 10 dana da u pisanom obliku dostave dodatne primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije.

Skupština HNŽ/K je usvojila Zaključak kojim se prihvata Zaključak Vlade HNŽ/K o prihvatanju  mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi na  Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Usvojene su dvije Odluke i to: Odluka o usvajanju Izvještaja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNŽ/K iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ/K za 2020. godinu i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće pričuve Proračuna HNŽ/K za razdoblje 01.01-30.06.2021. godine.


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice