Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona je na sjednici održanoj 02.08.2021. godine usvojila Amandmane na Ustav Hercegovačko-neretvanske županije-kantona kojima se usklađuje Ustav HNŽ-K sa Ustavom Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na konstitutivnost naroda i upotreba jezika i pisama, a u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-48/17.

Navedeni Amandmani usvojeni su sa 26 glasova za i sa jednim glasom protiv, dok tri poslanika nisu bila nazočna na sjednici Skupštine.

Usvojena je i Odluka o proglašenju Amandmana XIII do XVIII na Ustav Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.  

Skupština HNŽ-K je između ostalog usvojila i Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-K da izda uputstvo domovima zdravlja na području HNŽ-K da obave evidenciju svih osoba sa Down sindromom na svom području i da svakoj osobi sa Down sindromom pojedinačno uvedu u karton kalendar obaveznih i preporučenih medicinskih kontrola.


Usvojeni Amandmani na Ustav Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

 

 

Na osnovu člana 85. Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“ broj: 2/98, 3/98, 4/00 i 7/04), Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na sjednici održanoj 02.08.2021. godine usvojila je sljedeće Amandmane na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona:

 

Amandman XIII

U članu 1. iza riječi: „Hrvati“, briše se slovo „i“, te dodaje zarez, a iza riječi „Bošnjaci“, briše se zarez, a dodaju riječi „i Srbi“.

 

Amandman XIV

U članu 7. stav 2. briše se tačka i dodaju riječi „i većinu glasova srpskih poslanika“.

 

Amandman XV

U članu 8. stav 1. mijenja se i glasi „Službeni jezici Kantona su bosanski, hrvatski i srpski jezik.“

U stavu 2. istog člana briše se tačka i dodaju se riječi „i ćirilica.“.

 

Amandman XVI

U članu 85. stav 1. mijenja se i glasi „Amandmane na Ustav može predlagati Vlada Kantona, većina poslanika u Skupštini ili većina hrvatskih ili bošnjačkih ili srpskih poslanika u Skupštini“.

 

Amandman XVII

U članu 18. stav 2. briše se tačka na kraju stava i dodaju se riječi „i većinu glasova srpskih poslanika.“.

Amandman XVIII

U članu 52. stav 4. briše se tačka na kraju stava i dodaju se riječi „i većinu glasova članova Vlade iz reda srpskog naroda.“.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

S K U P Š T I N A

 

P R E D S J E D A V A J U Ć I

Šerif Špago, s.r.

Na temelju članka 85. Ustava Hercegovačko-neretvanske županije-kantona („Narodne novine HNŽ-K“ broj: 2/98, 3/98, 4/00 i 7/04), Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona na sjednici održanoj 02.08.2021. godine usvojila je sljedeće Amandmane na Ustav Hercegovačko-neretvanske županije-kantona:

 

 

Amandman XIII

U članku 1. iza riječi: „Hrvati“, briše se slovo „i“, te dodaje zarez, a iza riječi „Bošnjaci“, briše se zarez, a dodaju riječi „i Srbi“.

 

Amandman XIV

U članku 7. stavak 2. briše se točka i dodaju riječi „i većinu glasova srpskih zastupnika“.

 

Amandman XV

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi „Službeni jezici Županije-Kantona su hrvatski, bosanski i srpski jezik.“

U stavku 2. istog članka briše se točka i dodaju se riječi „i ćirilica.“.

 

Amandman XVI

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi „Amandmane na Ustav može predlagati Vlada Županije-Kantona, većina zastupnika u Skupštini ili većina hrvatskih ili bošnjačkih ili srpskih zastupnika u Skupštini“.

 

Amandman XVII

U članku 18. stavak 2. briše se točka na kraju stavka i dodaju se riječi „i većinu glasova srpskih zastupnika.“.

Amandman XVIII

U članku 52. stavak 4. briše se točka na kraju stavka i dodaju se riječi „ i većinu glasova članova Vlade iz reda srpskog naroda.“.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanska županija-kanton

S K U P Š T I N A

P R E D S J E D A V A J U Ć I

Šerif Špago, s.r.

На основу члана 85. Устава Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине ХНК“ број: 2/98, 3/98, 4/00 и 7/04), Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона на сједници одржаној 02.08.2021. године усвојила је сљедеће Амандмане на Устав Херцеговачко-неретванског кантона:

 

Амандман XIII

У члану 1. иза ријечи: „Хрвати“, брише се слово „и“, те додаје зарез, а иза ријечи „Бошњаци“, брише се зарез, а додају ријечи „и Срби“.

 

Амандман XIV

У члану 7. став 2. брише се тачка и додају ријечи „и већину гласова српских посланика“.

 

Амандман XV

У члану 8. став 1. мијења се и гласи „Службени језици Кантона су босански, хрватски и српски језик.“

У ставу 2. истог члана брише се тачка и додају се ријечи „и ћирилица.“.

 

Амандман XVI

У члану 85. став 1. мијења се и гласи „Амандмане на Устав може предлагати Влада Кантона, већина посланика у Скупштини или већина хрватских или бошњачких или српских посланика у Скупштини“.

Амандман XVII

У члану 18. став 2. брише се тачка на крају става и додају се ријечи „и већину гласова српских посланика.“.

Амандман XVIII

У члану 52. став 4. брише се тачка на крају става и додају се ријечи „и већину гласова чланова Владе из реда српског народа.“.

 

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Херцеговачко – неретвански кантон

С К У П Ш Т И Н А

 

П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И

     Шериф Шпаго, s.r.


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice