Na osnovu člana 39. Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj 2/98) i člana 20. Privremenog poslovnika Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj 1/98), Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na svojoj sjednici održanoj dana 15. februara 2005. godine donijela je

ODLUKU O STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Član 1.

Ovom Odlukom osniva se Stručna služba Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Stručna služba) i uređuje njezin djelokrug, unutarnji ustroj, te ovlaštenja i odgovornosti rukovodioca.

Član 2.

Stručna služba obavlja stručne, administrativno-tehničke poslove u vezi sa radom Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština), poslove koje se odnose na: prijem i otpremanje pošte i drugih materijala; prepis materijala; snimanje i stenografisanje sjednica; umnožavanje materijala, usluge prevoza; prikupljanje, razmjena, sređivanje, obrada i čuvanje dokumentacijskih materijala; osiguravanje stručne literature, dokumentacijskih i drugih materijala i podataka; uređenje i izdavanje bilješki sa sjednica; lektorisanje materijala, knjižničke poslove, informisanje o dokumentacijskim materijalima kojima raspolaže; obrada statističkih materijala u radu i provedbi drugih administrativno-tehnički poslova i zadataka za potrebe Skupštine i radnih tijela, poslanika i klubova poslanika; računovodstveno-materijalne poslove; uređenje radnih odnosa; pripremanje programa rada Skupštine; pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Skupštine i radnih tijela, pripremanje, izrada i lektoriranje tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacijskih i dokumentacijskih materijala na zahtjev ili za potrebe Skupštine, radnih tijela ili poslanika, praćenje i provedbu zadataka i poslova koji za Skupštinu proizlaze iz zaključaka Skupštine i radnih tijela; poslove informisanja javnosti o radu Skupštine i radnih tijela, saradnja sa tijelima vlasti općine, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine, kao i druge stručno-tehničke, administrativne i druge opće poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela i poslanika. Finansiranje Stručne službe vršit će se iz Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Akte vezane za materijalno-finansijsko poslovanje u Skupštini u pravilu supotpisivat će sekretar i predsjedavajući Skupštine. Sekretar Skupštine uz suglasnost predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine ovo pitanje može i drugačije urediti posebnom odlukom.

Član 3.

Stručna služba je dužna stručno, odgovorno, djelotvorno, pravodobno i racionalno vršiti poslove iz svog djelokruga. U obavljanju poslova i zadataka iz svog djelokruga Stručna služba je dužna postupati shodno ustavima, zakonima, Poslovnikom, smjernicama i zaključcima Skupštine i radnih tijela.

Član 4.

Stručna služba organizira shodno potrebama i zadaćama koje proizilaze iz ove Odluke i Poslovnika o radu Skupštine.

Član 5.

Stručnom službom upravlja sekretar Skupštine. Sekretar organizira i usklađuje rad Stručne službe i odgovoran je Skupštini.

Član 6.

Sekretar ima, u odnosu na Stručnu službu, prava, dužnosti i odgovornosti rukovodioca organa kantonalne uprave.

Član 7.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i načinu rada Stručne službe utvrđuju se poslovi koje obavljaju organizacione jedinice i radne jedinice u okviru organizacionih jedinica, programiranje i planiranje rada, ovlaštenja i odgovornosti odnosno prava i obaveze funkcionera i radnika u obavljanju poslova i sistematizacija radnih mjesta s brojem izvršilaca.

Član 8.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i načinu rada Stručne službe donosi sekretar Skupštine uz saglasnost predsjedavajućeg Skupštine, nakon konsultacija sa zamjenicima. Pravilnik iz stava 1. ovog člana donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 9.

Danom stupanja na snagu Ove odluke prestaje da važi Odluka o Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj 3/98).

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
S K U P Š T I N A
Broj:02-01-XIII-029/05
Mostar, 15. februara 2005.godine                                                           

Predsjedavajući
Omer Ćevra, s.r.

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica