XVI – STRUČNA SLUŽBA I SEKRETAR SKUPŠTINE

Član 204.

(1) Skupština ima Stručnu službu Skupštine (u daljem tekstu: Stručna služba).

(2) Stručna služba vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine i poslanika.

Član 205.

(1) Organizacija i rad Stručne službe uređuje se posebnim propisom.

Član 206.

(1) Skupština ima sekretara.

(2) Sekretar rukovodi radom Stručne službe, stara se o osiguranju uslova za rad Skupštine, Kolegija i radnih tijela Skupštine i učestvuje u njihovom radu, stara se o realizaciji poslova i zadataka u vezi sa sjednicama, te obavlja druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom, odnosno poslove koje mu povjeri Skupština.

XVII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 207.

(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim  novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Član 208.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Privremeni poslovnik o radu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj 1/98).

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
S K U P Š T I N A                                                                                                                                                                                          

Broj: 02-01-XIII-028/05 

Mostar,15.februara 2005. godine   

Predsjedavajući
Omer Čevra,s.r                                                                      

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica