Komisija za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode :

a) prati i analizira stanje opće sigurnosti i aktivnosti koje MUP poduzima u skladu sa obvezama i ovlastima, predlaže Skupštini mjere za poboljšanje i otklanjanje uočenih nedostataka;

b) predlaže odabiranje predsjedavajućeg i članove Javno-žalbenog biroa;

c) razmatra od Javno-žalbenog biroa izvještaje i iste prosljeđuje Skupštini, razmatra zahtjeve Biroa i poduzima potrebne mjere i saradnju sa MUP-om radi uklanjanja prepreka za nesmetano funkcionisanje Biroa;

d) razmatra sva pitanja iz oblasti opće uprave;

e) osigurava ugrađivanje načela europske povelje o lokalnoj samoupravi i zakone koje donosi Skupština i razmatra druga pitanja iz oblasti lokalne samouprave iz ovlasti Skupštine;

f) prati i omogućava reformu zakonodavstva iz djelokruga lokalne vlasti i njihovo usaglašavanje s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama;

g) razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim u slučajevima o kojima traje sudski postupak;

h) radi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja kanton i njegova tijela, o tome izvještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;

i) razmatra prijedloge  građana, građanskih udruženja, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;

j) daje Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;  

k) razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine iz aspekta poštivanja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine a po potrebi i Skupštini;

l) surađuje i daje mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Skupštine iz aspekta zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela;

obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom

Članovi Komisije za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode su: 

Predsjedavajući  - Edis Džino
Zamjenik predsjedavajućeg - Slavko Bilić

- Elvedin Grcić
- Đuro Prkačin


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Radna tijela Skupštine