Na sjednici Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona održanoj 29.12.2020. godine usvojen je najznačajniji finansijski dokument Kantona, Budžet za 2021. godinu u iznosu od 237.564.860,00 KM što predstavlja smanjenje za oko 15 miliona KM u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta za 2020 II. Budžetom će biti obezbijeđeno finansiranje svih zakonskih obaveza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojen je i Zakon o izvršenju Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu.

Skupština HNK je dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu u iznosu od 145.609.000 KM što je smanjenje za oko 2% u odnosu na 2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu.

Data je saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2021. godinu u iznosu od oko 21 miliona KM. Ukupni prihodi i primici planirani su za 5,54% manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Uz Finansijski plan Službe usvojena je Odluka o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK.

Data je saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2021. godinu u iznosu od oko 4,5 miliona KM. U Finansijskom planu za 2021. godinu tekući transferi su planirani u ukupnom iznosu od 2.848.000,00 KM. Uz Finansijski plan usvojena je i Odluka o izvršenju Finansijskog plana Fonda.

Skupština HNK je usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada HNK da u Budžetu HNK za 2021. godinu obezbijedi sredstva za sufinansiranje rada socijalnih ustanova JU Dječiji dom Mostar i Ustanove za djecu s invaliditetom i poteškoćama u razvoju Čitluk.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Vlada HNK da sagleda mogućnost sufinansiranja projekata Fonda za okoliš HNK a koji se odnose na zaštitu okoliša.

Zadužena je Vlada HNK da obezbijedi sredstva za izradu Strategije prema mladima.

Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo Blato“

Usvajanjem Odluke o izmjeni odluke o premiji - sudjelovanju osiguranih osoba  u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK kojom se od plaćanja premije (markice), odnosno sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK, oslobađaju

·       dobrovoljni davaoci krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset (10) i više puta i pod uvjetom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom

·       dobrovoljni davaoci krvi s utvrđenim pedeset (50) i više darivanja krvi se trajno oslobađaju od plaćanja premije.

 

 


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice