Na današnjoj, petoj vanrednoj, sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (covid-19)  i podršci ekonomiji  na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U Zakon je ugrađen i određen broj amandmana skupštinskih poslanika koje je Vlada HNK prihvatila.

Zakon između ostalog predviđa subvencionisanje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane privredi, obustava obračuna i plaćanja naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja kantonalnih administrativnih i sudskih taksi, umanjenje dotacija/granta za finansiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plata, umanjenje naknada za rad komisija, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, a sve u cilju podrške održivosti privrede, kao i za održanje stabilnosti Budžeta i vanbudžetskih fondova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti kojim se utvrđuje obaveza Kantona da osnuje kantonalnu ustanovu „Odgojni centar“, kojim je također propisana djelatnost Odgojnog centra, organizacijske jedinice, kao i mogućnost formiranja prihvatne stanice u cilju izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni centar.

Pored toga, precizirane su odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti koje se odnose na sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u ustanovama socijalne zaštite.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama Zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativih taksi HNK koji je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u oblasti eksploatacije energetskih i drugih mineralnih sirovina i u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije.

Usvojena je Odluka o prestanku mandata poslanika Kenana Memića iz Saveza za bolju budućnost, te je prihvaćena Odluka o dodjeli mandata za Minelu Krpo iz Saveza za bolju budućnost. Napominjemo da je sa izborom poslanice Krpo Skupština HNK prvi zakonodavni organ na svim nivoima vlasti u BiH sa istim brojem izabranih žena i muškaraca.

Prihvaćena je izmjena kreditnih uslova u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“, a u cilju implementiranja započetih aktivnosti na projektima Energetske efikasnosti javnih objekata u HNK.

Skupština je donijela sljedeće zaključke:

1.      Skupština HNK izražava zahvalnost svima koji su bili uključeni u borbu protiv pandemije koju je izazvao koronavirus.

2.      Posebnu zahvalu za predanost i hrabrost upućujemo liječnicima i svom medicinskom osoblju u bolnicama i domovima zdravlja u Kantonu, policiji i osoblju MUP-a HNK, osoblju Civilne zaštite, Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija.

3.      Zahvaljujemo se medijima koji su osigurali pravodobne informacije, vozačima transporta, trgovcima i apotekarima koji su osigurali opskrbu hranom i lijekovima, te osoblju komunalnih i vodovodnih poduzeća.

4.      Skupština se zahvaljuje svim stanovnicima Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su strpljivošću i poštivanjem epidemioloških mjera dali svoj doprinos zaustavljanju pandemije.


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Novosti